Zwroty

Prawo odstąpienie od umowy / zwrot towaru

 

Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży i zwrócić zakupiony Produkt bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty doręczenia Produktu (na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta). Produkt taki nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania, czy zniszczenia. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie Produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Kupujący musi poinformować Badrex FHU S.C. Marcin Fuhl, Robert Fuhl o decyzji odstąpienia od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną na adres: biuro@badrex.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Badrex FHU S.C. Marcin Fuhl, Robert Fuhl, ul. Szarych Szeregów 23, 45-284 Opole. Przykładowy wzór Formularza odstąpienia od umowy zawarty jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Formularz odstąpienia od umowy”.

W przypadku odstąpienia od Umowy Badrex FHU S.C. Marcin Fuhl, Robert Fuhl zwraca Kupującemu niezwłocznie (nie później niż 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy) wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). W przypadku odstąpienia od Umowy w opisanym wyżej trybie, Umowę uważa się za niezawartą.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu, bądź na numer rachunku bankowego, którego dane Kupujący poda w korespondencji chyba, że Kupujący zgodził się wyraźnie na inne rozwiązanie.

Zwrotu należy dokonać na adres:

Badrex FHU S.C. Marcin Fuhl, Robert Fuhl, ul. Szarych Szeregów 23, 45-284 Opole niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Produkt zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Urządzenie należy odesłać na adres Sklepu w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, wraz z kompletem akcesoriów, gwarancją i oryginałem dowodu zakupu.

Badrex FHU S.C. Marcin Fuhl, Robert Fuhl nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem.

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonanie rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Kupujący ma obowiązek zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Kupujący poinformował Badrex FHU S.C. Marcin Fuhl, Robert Fuhl o odstąpieniu od niniejszej umowy. 

Brak możliwości odstąpienia od umowy

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu (Konsumentowi) w odniesieniu do umów:

  • • świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  • • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  • • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Produktami;
  • • w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
Koszyk
Scroll to Top