O nagrywaniu rozmów

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych osób objętych nagrywaniem rozmów telefonicznych zewnętrznych w  Badrex FHU S.C. Marcin Fuhl, Robert Fuhl

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych zebranych w procesie nagrywania rozmów telefonicznych przychodzących do Badrex FHU S.C. Marcin Fuhl, Robert Fuhl z siedzibą w Opolu przy ul. Szarych Szeregów 23
 • Dane kontaktowe administratora danych: telefon: 77 40 30 200
  adres e-mail: biuro@badrex.pl
 • Zgoda na nagrywanie ma charakter dobrowolny ale jest konieczna w celu uzyskania połączenia telefonicznego.
 • Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z  konieczności zapewnienia zachowania wysokiej jakości usług.
 • Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy:
  • art. 6 ust. 1 lit. a i e RODO w zw. z:
  • art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U. z 2018 poz.23 ze zm.),
  • § 97 ust. 6-8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r. poz. 2316 ze zm.),
 • Nagrania rozmów przechowywane są przez okres 30 dni lub przez okres potrzebny do zakończenia postępowań, w którym będą stanowiły dowody.
 • Zarejestrowane rozmowy mogą zostać udostępnione na żądanie uprawionych instytucji w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, tj. policja, sądy, prokuratura.
 • Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Koszyk
Scroll to Top